Ana Sayfa / Makale / Kayseri Tehdit, Hakaret, Şantaj ve Terör Suçları Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit suçunun oluşabilmesi için failin bir başkasına, kendisine ve yakınına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmesi gerekmektedir. Tehdit suçunun oluşabilmesi için tehdidin gerçek ve muhtemel olması gerekir.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerden bahisle tehditte bu suç oluşmayacaktır. Tehdit suçunun nitelikli hali mevcuttur. Tehdidin, silahla, imzasız mektupla, birden fazla kişi tarafından veya bir örgütün korkutucu gücünden faydalanarak işlenmesi halinde cezanın üst sınır beş yıla kadar çıkabilmektedir.

Kayseri TEHDİT SUÇU AVUKATI

Kayseri Tehdit, Hakaret, Şantaj ve Terör Suçları Avukatı

Kayseri Tehdit, Hakaret, Şantaj ve Terör Suçları Avukatı

Bu sebeple tehdit suçu ciddi bir suçtur. Bu sebeple iyi bir ceza avukatından yardım alınmalıdır. Aksi halde bu suçtan dolayı haksız yere ceza alma ihtimaliniz bulunmaktadır.

Ayrıca tehdit amacıyla öldürme, yaralama veya mal varlığını zarar verme suçu işlenirse ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilmesi mümkündür.

Ülkemizde çok fazla kişi tehdit edilmesine rağmen şikayetçi olmadığı tehditten dolayı ceza davası açılmamaktadır. Zira tehdit suçunun basit hali şikayete tabidir. Bu şikayet süresi altı aydır. Ceza davası devam ederken şikayetten vazgeçmek mümkündür. Şikayetten vazgeçme durumunda davanın düşmesine karar verilecektir. Eğer avukat ile davaya giriyorsanız avukata verdiğiniz vekaletnamede davadan feragat yetkisi olursa avukat sizin adınıza şikayetten vazgeçebilir.

TEHDİT SUÇU VE CEZASI

Tehdit suçu ve ceza Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK Madde 106 – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

2) Tehdidin;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125-131.maddeleri arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun hukuki konusu bireyin toplum içindeki saygınlığı, yani şerefidir.

KAYSERİ HAKARET SUÇU AVUKATI CEYHUN ÖCAL

Kayseri Tehdit, Hakaret, Şantaj ve Terör Suçları Avukatı

Kayseri Tehdit, Hakaret, Şantaj ve Terör Suçları Avukatı

Hakaret suçu, TCK m.125/1’de şu şekilde düzenlenmiştir; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Hakaret suçunun basit şekli takibi şikayete bağlı suçlardandır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybedecektir.

Nitelikli hakaret suçunun takibi şikayete tabi değildir. Yani Hakaret suçunun nitelikli hali işlendiği takdirde Cumhuriyet Savcılığı resen soruşturma başlatacaktır.

Basit hakaret suçları uzlaştırmaya tabidir. Uzlaştırmaya tabi suçlarda öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması buradan sonuç alınamadığı takdirde soruşturmaya ve yargılamaya devam edilmesi gerekir.

KAYSERİ ŞANTAJ SUÇU AVUKATI CEYHUN ÖCAL

Kayseri Şantaj suçu avukatı, şantaj suçu mağdurlarının avukatlığını yapan ve mağdurların şantaj sarmalından çıkmasına sağlayan avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Şantaj suçları, ceza hukuku ile bağlantılı olduğundan ceza avukatı olan avukatların çalışma alanına girmektedir.

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Yasa hükmüne göre, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunacaktır.

Şantaj suçu, takibi şikayete bağlı olan suçlar dışında olduğundan, bu suç bağlamında uzlaştırma hükümleri uygulanmayacaktır. Daha açık bir dille ifade edilirse, mağdurun şikayetini çekmesi şantaj suçundan kaynaklı soruşturmayı kapatmayacaktır ve bu dosyada bir uzlaştırmacı görevlendirilemeyecektir. Savcılıklarca re’sen soruşturma da başlatılabileceği gibi, şikayet çekilse de soruşturma ve kovuşturma sürecektir.

Bu suçun çoğu zaman tehdit suçuyla birlikte işlendiği de görülmektedir ve bazı durumlarda tehdit fiiliyle karıştırılmaktadır. Tehdit suçlarında korkutma unsuru ön plandayken, şantaj suçunda haksız çıkar sağlama ön plandadır. Bu iki suçu ayıran kriter haksız çıkar sağlama durumudur.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla, bu suçun instagram, facebook, twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden, whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da yaygın şekilde işlendiği görülmektedir. Bazı durumlarda, kişilerin fotoğrafları, videoları izinsiz şekilde ele geçirilerek şantaj yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda şantaj suçuyla birlikte Türk Ceza Kanunu m. 135’te tanımlanan “Kişisel verilerin kaydedilmesi” ve m. 136’da tanımlanan “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçları da işlenmektedir.

Şantaj suçunun mağdurları sıkça şu durumu yaşamaktadır: Bir defa şantaja boyun eğildiğinde, ardından sürekli taleplerin geldiği görülmektedir. Şantaj suçunun faili çoğu zaman zincirleme şekilde fiillerini sürdürmektedir. Talepler karşılandıkça daima daha fazla talepte bulunulmakta, bu durum mağdurlarda maddi ve manevi yıkıma neden olabilmektedir. Bu nedenle, mağdurların profesyonel bir yardımla suç duyurusunda bulunarak soruşturmanın ivedilikle açılmasını sağlamakta hukuki faydaları vardır.

Şantaj suçunun faili açısından ise maddi vakıada indirim sebeplerinin mevcudiyeti halinde gerekli indirimin yapılması, suçun tüm unsurlarının olayda oluşup oluşmadığı, bir fiilin hatalı bir değerlendirmeyle şantaj kapsamına sokulup sokulmadığı, lehe olan hükümlerin uygulanması, soruşturma, kovuşturma ve istinaf sürecinin takibinde profesyonel hukuki hizmet almalarında hukuki faydaları mevcuttur.

Kayseri Terör Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Hakaret Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Tehdit Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Şantaj Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak ceza davaları ve ağır ceza davalarında Kayseri İli ve Civar İller için yardımcı olmaktayız. Bu davalar spesifik davalar olup suç teşkil eden ikinci bir eylemde bulunulmamalıdır.

Vekalet Bilgilerimize ulaşmak için tıklayın

Kayserinin En İyi Ceza Avukatı

Ülkemizde ve dünyada, bir avukatın belirli bir hukuk alanında en iyi olduğuna dair saptama yapılmasına müsaade edebilecek herhangi bir yetenek ve deneyim ölçüm yöntemi mevcut değildir. Kayseri’nin en iyi ceza avukatı, bu anlamda içi boş, yanıltıcı ve reklam amacı taşıyan bir ifadedir. işini en büyük ciddiyetle yapan, ceza hukukuna ilişkin esas ve usul kurallarını olabildiğince takip eden, Yargıtay tarafından verilmiş olan emsal kararları sürekli inceleyen ve böylece uygulamaya dair bilgisini güncel tutmaya çalışan avukattır.

 

Peki bu hengamede en iyi ceza avukatı nasıl seçilecektir. Sorun şu ki, bu seçim her zaman çok kolay olmamaktadır. Öncelikle en iyi ceza avukatı tabiri oldukça soyut kalmaktadır ve bu konseptin içi doldurulmalıdır. Bu belirlemeyi yaparken iki önemli seçenek ve etik ikilem karşımıza çıkmaktadır:

  1. En iyi ceza avukatı en adil olan mıdır? Eğer öyleyse adil nedir ve adalet nedir? Örneğin toplumda yaygın olan “iyi” algısını baz alırsak, en iyi ceza avukatı adaletin tecelli edebilmesi adına suçlu olduğunu bildiği müvekkili savunmaktan kaçınan mıdır?
  2. Yoksa hukuk genel ilkelerinin ışığında en iyi ceza avukatı, belki de müvekkili suçlu dahi olsa, “suçu ispat edilinceye kadar herkes suçsuzdur” ifadesi ile dile getirilen masumiyet karinesinin bilincinde olup, profesyonel iş etiği uğruna insanı duygularını önündeki somut olaya karıştırmayan ve mesleğinin kendisine yüklediği sorumluluğun bilincinde olan kişi midir?
  3. Süreci kişiselleştirmez. Ceza davanıza bir cerrahın hastasına yaklaştığı gibi yaklaşır ve sizi yargılamaz.
  4. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde tüm yasal işlemlerinizde size destek olur ve yargı mercilerine meramınızı anlatabilmeniz adına köprü görevi görür.

Suçsuzun suçsuzluğunu ispatlamak için elinden geleni yapar ve suç fiilini işlediği mahkemece ispat edilmiş olan müvekkilleri hakkında da, en azından cezada indirim ve hukuka uygunluk halleri gibi lehe olan hükümlerin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97