Ana Sayfa / Makale / Kayseri Ticari Dava Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku ticari işletmeler, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti, sigorta hukuku ana başlıklarından oluşmaktadır.

Kayseri Ticari Dava Avukatı Hizmetleri

 • -İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları
 • -Kurumlarla yapılan abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • -Enerji sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • -Üyelerin kooperatiften ihracına ilişkin itiraz davaları
 • -Kooperatif genel kurullarında alınan kararların iptali vs. davalar
 • -Kooperatif Kanunu’ndan kaynaklanan davalar
 • -Tacirler arasındaki cari hesaplardan kaynaklanan davalar
 • -Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar
 • -Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • -Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri
Kayseri Ticari Dava Avukatı Ceyhun ÖCAL

Kayseri Ticari Dava Avukatı Ceyhun ÖCAL

Şirketler Hukuku ve Ortaklar Arası Anlaşmazlıklar

Kayseri Ticari Dava Avukatı , Bilindiği üzere ticari işletmeler tek bir kişi ile kurulabileceği gibi birden fazla kişinin ortaklığı ile de kurulabilmektedir. Ticaret hukuku kapsamında ortaklık ile ilgili her türlü hüküm, TTK’nın Üçüncü Bölümü kapsamında Ortakların Hak ve Borçları başlığı altında 593.-615. maddeler arasında düzenlenmiştir.

Özellikle sermaye ve maliyet paylaşımı açısından her bir taraf için kolaylık ve rahatlık sağlayan ticari ortaklık, tarafların menfaati ve güvencesi açısından hukuksal olarak ele alınması gereken kritik kavramların başında gelir.

İzah edildiği üzere ticaret ortaklıklarının kollektif ortaklık, komandit ortaklık, limited ortaklık, anonim ortaklık ve kooperatif olmak üzere farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Kollektif ve komandit ortaklıklar daha çok şahıs ortaklıkları olarak bilinir ve bu ortaklıklarda sermayeden çok şahıs ağır basmaktadır.

Bundan ötürü de şahıs ortaklığının kurulmasında, devam etmesinde ve sona erdirilmesinde en önemli unsur insandır.

Bir diğer ortaklık türü de sermaye ortaklığıdır. Sermaye ortaklığına örnek olarak rahatlıkla anonim ve limited şirketler örnek verilebilir.

Sermaye ortaklıklarının şahıs ortaklıklarından en büyük farklı, yönetim, denetim ve temsil gibi unsurların kişilerde değil organlarda olması ve ortaklardan birinin iflası veya ölümü sonrasında ortaklığın sona erdirilmemesidir.

Bu bilgiler ışığında ticaret hukuku ortaklık kavramına özel kanun ve yasalar oluşturmuş ve yürürlüğe koymuştur. Ortaklar arasında herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olduğu takdirde ticari işletmenin hangi ortaklık türü ile kurulmuş olduğuna bakılır ve bahsi geçen ortaklık türüne yönelik belirlenmiş olan kanun ve yasalar devreye girer.

Ticaret hukukunda ortaklıklar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi yolundaki en kritik gösterge, ortaklığa başlanmadan önce hükümleri belirlenen ve taraflarca imzalanan ortaklık ( şirket ana sözleşmesi) sözleşmesidir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve ortaklar arasındaki çatışma, ana sözleşmede belirlenen maddeler ışığında incelenerek çözümlenmeye çalışılır.

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu’nda bahsi geçen anlaşmazlıkları minimize etmek ve adaleti sağlamak adına ortaklık sözleşmeleri ile ilgili belirlenmiş kanunlar da tarafların haklarını korumaya yönelik olarak tasarlanmıştır ve anlaşmazlık durumunda başvurulması gereken diğer önemli etmenlerdir.

Ortakların kanunen belirlenmiş hak ve borçları arasında kazanca, zarara ve tasfiye sonucuna katılma ve rekabet etmeme gibi sorumluluklar ve denetleme ile gider, faiz ve ücret isteme hakkı gibi maddeler bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir : Kayseri İstinaf Avukatı

İlginizi Çekebilir: Kayseri Avukat Ve Danışmanlık 

İlginizi Çekebilir: Kayseri Şirket Avukatı

Şirketler Hukukundan ( Ticaret Kanununda) Doğan Davalar

 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası.
 • Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası.
 • Şirket müdürlüğünden azil davası.
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları.
 • Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları.
 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları.
 • Şirket Yönetim Kurulu ve Müdürlerinin açacağı tazminat davaları.
 • Tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları.
 • Tasfiye memurlarının açacağı davalar.
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları.
 • Şirketin feshi davaları.
 • Şirketin iflası davaları.
 • Ve diğer davalar.

Ticari Davalarda Görevli Mahkemeler

Ticari davalar, mutlak ticari davalar ve nispi ticari davalar olarak sınıflandırılmaktadır.

Mutlak ticari davalar, ticaret kanununda düzenlenmiş olan hukuki alanlarla ilgili tüm davalarda ticaret mahkemeleri görevlidir. Nispi ticari davalar ise, her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilen davalardır. BU halde de ticaret mahkemeleri görevlidir.

Ticari davaların görüldüğü mahkemeler ticaret mahkemeleridir. Ticaret mahkemeleri ya da diğer adıyla asliye ticaret mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin görev alanına giren her türlü ticari davalara bakmakla yükümlü olan mahkemelerdir.

Bu husus, TTK’nın 5. maddesinde belirtilmiştir. Bu alana girmeyen diğer her türlü dava ise genel görevli asliye veya sulh hukuk mahkemelerinde çözümlenir.

Ticari dava türleri yukarıda gösterilmiştir.

Ticari mahkemelerin incelediği dava türlerinin çok büyük bir kısmını alacak davalarının oluşturduğunu söylemek mümkün.

Ticari Davalarda Yetkili Mahkemeler

Ticari davalarda bir kısım davalarda kesin yetki olduğu gibi bir kısım davalarda da özel yetkili mahkemeler bulunmaktadır. Bu anlamda iflas davaları şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi zorunludur.

Bu nedenlerle her dava türüne göre yetki meselesi değerlendirilmelidir.

Ticaret ve Şirketler Hukukunda Zamanaşımı Süreleri

Ticaret ve şirketler hukuku yukarıda da izah edildiği üzere oldukça teferruatlı bir hukuk alanıdır. Ticaret hukukunda zamanaşımı ile ilgili temel kural “Ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez.”

Haksız Rekabette doğan dava hakları bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.  Buna karşılık haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zamanaşımı süresine tabi olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, hukuk davasına da aynı süre uygulanacaktır.

Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan artan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması gereken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin bulunan davalar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına tabidirler.

Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar.

Hâkim teşebbüsten tazminat veya payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Ticari Davalarda Mahkeme Masrafları

Ticari davalarda mahkeme masrafları, her sene yeniden değerleme oranı ile değişiklik göstermektedir.

Ticari davalarda istenecek muhtemel dava masrafları için masraf tarifesi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Ticari Davalarda Avukatlık Masrafları

Ticari davalarda uygulanacak avukatlık ücret tarifeleri için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının incelenmesi gerekmektedir.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Masrafları

Ticari alacak ve tazminat davalarında bilindiği üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Hangi tür dosyaların zorunlu arabuluculuğa tabii olduğunun tespiti için ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk başlıklı yazı incelenerek bu konuda daha fazla bilgi alınabilir.

Ticari işlerden doğan arabuluculuk dosyalarında uygulanacak tarife için arabuluculuk ücret tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.

Ticaret ve Şirket Avukatı

Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret ve şirketler hukukunda da mevzuat, hükümler ve kanunlarla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Ticaret avukatı ya da Kayseri ticari dava avukatı olarak bilinen avukatlar ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü davaya bakmaktan sorumlu avukatlardır ve ticaret mahkemesi bünyesinde görev alırlar.

Ağırlıklı olarak ticaret hukuku davalarına bakan ticaret avukatlarının bu mesleği yapabilmeleri için herhangi bir özel ihtisas, eğitim ya da sertifikasyon almaları gerekmemektedir.

Bu hukuk dalını seçen avukatlar genellikle kariyerleri boyunca ticaret hukukuna ve alt dallarına yoğunlaşarak ilgili dokümanları, evrakları, mevzuatları, dava dosyalarını ve içtihatları okuyarak ve inceleyerek organik olarak ticaret hukuku ile ilgili gerekli bilgilere ulaşırlar.

Akabinde mesleğini daha çok ticari davalar etrafında şekillendiren ticaret avukatları, ticaret hukuku davalarını üstlenmeye yoğunlaştıkları takdirde bu dalda hizmet verebilmek için gerekli deneyimi de edinmiş olurlar.

Tabii ki hukukun diğer dalları da dahil olmak üzere her türlü meslek dalında olduğu gibi, uzman bir ticaret avukatı olabilmek adına kapsamlı bir eğitim, donanımlı bilgi ve birinci elden edinilmiş deneyim olması elzemdir.

Kayseri Ticari Dava Avukatı Ceyhun ÖCAL, Ticaret Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine en kaliteli sağlıklı hukuk ve danışmanlık hizmetini vermektedir. Kayseri, Ankara ve Civar İllerde ticari uyuzmalıklar için dava ve duruşmaları takip etmekteyiz. Ticaret Hukuku statik sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Mevzuatları güncellenen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle ticari davalar da çok spesifik davalar olduğu için en ufak bir ihmal çok büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle Kayseri Ticaret Hukuku ve Ticari Dava Avukatı Ceyhun ÖCAL, müvekkillerine her zaman yardımcı olmaktadır.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 

Kayseri Ticari Dava Avukatına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Ticari davalar, işletmelerin karşı karşıya kalabileceği her türlü hukuki ihtilafı kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu davalar, borç tahsili, sözleşme ihlalleri, telif hakları ihlalleri, fikri mülkiyet hakları ihlalleri ve daha birçok konuyu kapsa

Kayseri Ticari Dava Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Bu Konuda Detaylı Bilgi Almak İstiyorsanız Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97