Ana Sayfa / Makale / Kayseri İdari Dava Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri İdari Dava Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak, Kayseri ve Ankara İlleri İdari Dava Avukatı araştırmaları için, idare hukuku ve idari yargı alanında kısa bilgiler vereceğiz. Bireylerin birtakım ihtiyaçlarını tek başlarına giderememesi ile adalet, güvenlik, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi konuların sistemli bir yönetim tarafından takip edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması sonucunda devlet adını verdiğimiz muazzam yapı ortaya çıkmıştır.

Bugün devlet adını verdiğimiz aygıtın vatandaşlarla yüz yüze gelen, bir takım işlem ve eylemler koyarak toplumsal hayatı düzenleyip müdahalelerde bulunan parçasına genel olarak idare adı verilmektedir.

Kayseri İdare Avukatı

Kayseri İdari Dava Avukatı Ceyhun Öcal

Kayseri İdari Dava Avukatı Ceyhun Öcal

İdareler; anayasa, kanunlar ve diğer alt mevzuatlardan almış olduğu görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde idari işlem ve eylemler ortaya koymaktadır. İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemlere idari işlem adı verilmektedir. İdarenin kendiliğinden ortaya koyduğu sonuç doğuran eylemlerine de idari eylem adı verilmektedir.  İdarelerin kuruluşunu, işleyişini, işlem ve eylemlerini, bu işlem ve eylemlere karşı gidilebilecek yargı kolunu konu edinen hukuk dalına idare hukuku adı verilmektedir.

İdare Hukukunun Temel Özellikleri

 • İdare hukuku özerk, genç ve dinamik bir hukuk dalıdır.
 • İdare hukuku tedvin (Kodifiye) edilmemiş yani derlenmemiş bir hukuk dalıdır, kurallar dağınık halde bulunmaktadır.
 • İdare hukuku, içtihadi bir hukuk dalıdır.
 • İdare hukuku millidir. Anayasa hukukunun somutlaşmış halidir.
 • İdare hukuku eşitsizlik ilkesi üzerine inşa edilmiştir. İdare hukuku işlemleri tek taraflıdır, statü hukukudur.
 • İdare hukukunun kurum ve kurallarının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar ilke olarak idari yargıda çözümlenir.

İdari Dava | İdari Yargı | İdari Yargı Teşkilatı

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 125. maddesinin  “İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır.” amir hükmü çerçevesinde idarelerin gerçekleştirmiş olduğu işlem ve eylemlere karşı idari yargı da ve istisnai olarak adli yargıda dava yoluna gitmek mümkündür. Kayseri İdari Dava Avukatı Ceyhun ÖCAL Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize idare hukuku, idari yargı alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kayseri İdari Dava Avukatı

Kayseri ve Ankara idari dava avukatı veya diğer bir deyişle idari dava avukatı ankara içerisinde yer alan, idari davalara bakan avukatlardır. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı açılan davalara genel olarak idari dava adı verilmektedir. İdari davalar doktrin ve İdari Yargılama Usul Kanunu (İYUK) çerçevesinde üç farklı dava tipi olarak tasnif edilmiştir. Bunlar sırası ile iptal davaları, tam yargı (tazminat) davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalardır. Bu hususta Kayseri idari dava avukatı olan Ceyhun ÖCAL hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İptal davası, idarenin hukuk aleminde ortaya koymuş olduğu bir işleminin yetki, şekil, sebep, konu, amaç unsurları yönünden en az biri nezdinde hukuka aykırı olduğu iddiası ile işlemin iptalinin talep edildiği, işlemden zarar gören kişi tarafından idare mahkemelerinde açılmış olan davadır. İdari davaların önemli kısmını iptal davaları oluşturmaktadır. Örneğin; ruhsat iptaline karşı, atama kararına karşı, disiplin cezası kararına karşı açılan davalar iptal davasıdır. Ankara İdare Avukatı olarak iptal davalarında müvekkillerimize yardımcı oluyoruz.

Tam yargı davası, idarenin ortaya koymuş olduğu işlem ve eylemler neticesinde kişisel hakları zarara uğrayan gerçek ya da tüzel kişilerin açmış olduğu maddi ve/veya menevi tazminat talepli olarak idare mahkemelerinde açılmış olan davalardır. Örneğin; hastanede tıbbi hatalı uygulama sonucunda sakat kalan kişinin idare aleyhine açtığı tazminat davası, haksız yere binası belediye tarafından yıkılan kişinin belediye aleyhine açtığı maddi tazminat davası bir tam yargı davasıdır.

Tam yargı davaları ile iptal davalarını aynı anda tek bir dilekçede açmak mümkündür. Bu gibi durumlarda öncelikle kişiye zarar veren hukuka aykırı idari işlemin iptali talep edilir. Daha sonrada idari işlemden zarar gören kişinin zararının tazmin edilmesi talep edilir. İdare mahkemesi yargılama esnasında da bu sıraya göre hüküm kurmaktadır.

Kayseri İdare Mahkemesi Avukatı

Kayseri ve Ankara idare mahkemesi avukatı, Kayseri ili ve başkentimizde aranan avukatlar arasındadır. İdari sözleşmeden kaynaklanan davalar, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç olmak üzere kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak idare mahkemelerinde açılan davalardır.

2575 sayılı Danıştay Kanunu ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Türk İdari Yargı Teşkilatı üç basamaklı olacak şekilde teşkilatlandığı görülmektedir. İlk derece mahkemesi konumunda idare mahkemeleri yer almaktadır. İstinaf mercii olarak bölge idare mahkemeleri ikinci basamakta yer almaktadır. Temyiz mercii sıfatında bulunan ve aynı zamanda kuruluş kanununda da Yüksek İdare Mahkemesi olarak nitelenen Danıştay üçüncü basamakta yer almaktadır. Danıştay’ın yalnızca yargılama görevi bulunmamakta danışma ve inceleme mercii olarak da hizmet vermektedir.

İlginizi Çekebilir: Kayseri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuk Avukatı

İlginizi Çekebilir: Kayseri Deport Avukatı

İlginizi Çekebilir: Kayseri İdari Yargı Avukatı

 

İdare Avukatının Baktığı Davalar

İdare hukuku avukatı Kayseri içerisinde aşağıdaki davalara bakmaktadır.

 • Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları,
 • Olağanüstü Hal İşlemleri (OHAL) İnceleme Komisyonu tarafından verilen red kararlarına karşı itiraz – iptal davaları,
 • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları,
 • Yapı Tatil Zaptı ile Yıkım Kararına İtiraz ve İptal Davası
 • Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
 • Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları,
 • Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde İhaleden Yasaklama Kararı ile İptal ve Tam Yargı Davaları
 • Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara(atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.),
 • Memur Disiplin Soruşturması
 • Kurumlar Arası Geçiş
 • Doktorlar Hakkında Disiplin Soruşturması | Cezası | İtirazı | İptal Davası | TTB
 • Emniyet Teşkilatında (Polis) Rütbe Terfi İşlemleri ve İptal Davaları
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasısürecinin olumsuz sonuçlanmasına karşı iptal davaları,
 • Polis Disiplin Hukuku | Soruşturması | Cezası | Kanunu | Tüzüğü | Yönetmeliği
 • Polis Memuru ve Komiser Yardımcılarının Mezuniyet Öncesi (PAEM, POMEM, PMYO) Sözlü Sınavda (Mülakat) Başarısızlık Nedeniyle Elenmesine Karşı İtiraz ve İptal Davası
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Hukuku | Soruşturması | Cezası | Kanunu
 • Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),
 • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
 • TRT Bandrol Ücreti, Matrahı, Cezası ve İptal Davası,
 • TAPDK Yetki Belgesi – TEKEL (Tütün – Alkol) Ruhsatı İdari Cezalar | İptal Davası | 4733 Sayılı Kanun,
 • Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar
 • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar,

ile birlikte idare hukukunun konusuna giren her türlü dava, iş ve takip hakkında İdari Davalara Bakan Avukatlar Kayseri | Kayseri İdare Avukatı | Avukat Ceyhun ÖCAL olarak hukuk danışmanlık ve hizmet vermektedir.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

İdari dava sonuçlarına karşı temyiz başvurusunda bulunulabilir mi?

Evet, idari dava sonuçlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmak mümkündür. Temyiz başvurusu, Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay’a yapılır

Kayseri idari dava avukatı ücretleri ne kadar?

Bu Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97