Ana Sayfa / Makale / Kayseri Hırsızlık, Yağma, Kaçakçılık Suçları ve Ağır Ceza Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 3.5]

Kayseri Hırsızlık, Yağma, Kaçakçılık Suçları ve Ağır Ceza Avukatı, Hırsızlık Suçu şikayet ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir. Hırsızlık suçunda Kamu davası açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

HIRSIZLIK SUÇUNUN

Kayseri Hırsızlık, Yağma, Kaçakçılık Suçları ve Ağır Ceza Avukatı Ceyhun Öcal

Kayseri Hırsızlık, Yağma, Kaçakçılık Suçları ve Ağır Ceza Avukatı Ceyhun Öcal

  • Hırsızlık Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
  • Hırsızlık, Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
  • HırsızlıkHalkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
  • Hırsızlık, Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
  • Hırsızlık, Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur .

Hırsızlık Suçu Şikayet – Cezası

Hırsızlık, Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,  Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,  Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle,  Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,  Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında, işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Hırsızlık Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur . Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

KAYSERİ YAĞMA SUÇLARI AVUKATI CEYHUN ÖCAL

                            Gasp Suçu (Cezası)

Türkiye Ceza Kanunu’na göre, gasp suçu işleyen kişiler hapis cezası ile cezalandırılır. Gasp suçunun ceza miktarı, suçun işlenme şekline ve niteliğine göre değişebilir.

Türkiye Ceza Kanunu’na göre, “Bir kimseyi, onun rızası dışında, elde bulunan veya kolayca ele geçirilebilecek bir şeyi almak veya bir borcu ödemeye veya yapmaya zorlamak suretiyle malvarlığına veya borç yükümlülüklerine haksız olarak tecavüz etmek” gasp suçu olarak tanımlanır.

Gasp suçu işleyen kişiler, Türkiye Ceza Kanunu’na göre en az beş yıl hapis cezası ile cezalandırılırlar. Eğer gasp sırasında kişiye zarar verilmiş veya gasp silah veya diğer tehlikeli araçlar kullanılarak gerçekleştirilmişse, bu durumda ceza daha ağır olabilir. Gasp suçu, suçun niteliği ve işlenme şekline göre, 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Ayrıca, gasp suçu işleyen kişiler, gasp sırasında kullandıkları silah veya diğer araçlarla ilgili olarak ayrıca cezalandırılabilirler. Örneğin, silahla gasp suçu işleyen kişiler, Türkiye Ceza Kanunu’na göre en az 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

Türkiye’de gasp suçu işleyen kişiler, cezaları tamamladıktan sonra bile suç kaydı tutulmaya devam eder. Bu durum, kişinin iş hayatında veya diğer sosyal aktivitelerinde sorun yaşamasına neden olabilir.

Sonuç olarak, Türkiye’de gasp suçu işleyen kişiler hapis cezası ile cezalandırılırlar. Gasp suçu ceza miktarı, suçun işlenme şekline ve niteliğine göre değişebilir. Ayrıca, gasp suçu işleyen kişiler, cezaları tamamladıktan sonra bile suç kaydı tutulmaya devam eder.

                                   KAYSERİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI AVUKATI CEYHUN ÖCAL

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3.madde de(7.fıkra hariç)tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde hakkında bu 5607 sayılı Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçundan dolayı verilecek ceza ½ oranında; kovuşturma evresinde ise hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde kişi hakkında bu kanunda tanımlanan suçtan verilecek ceza 1/3  oranında indirilecektir.

Kaçakçılık suçuna karışmış kişilerin kullandıkları araç, ekipman, donatı vs. hakkında TCK 54 ve 55.maddesinde yer alan eşya ve kazanç müsaderesine dair hükümler uygulanabilir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında müsadere edilebilmesi için;

  • Bu Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak;26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

a)-Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış, gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması,

b)-Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması,

c)-Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması,

(2)-Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun amacı; kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarını belirlemektir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu(KMK)7242 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

İTHALAT VE İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3.maddesinde;

EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMADAN ÜLKEYE SOKMA SUÇU:

  • Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi,1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza 1/3’den ½’ye kadar artırılır.

Bu madde hükmünde eşyayı gümrük kapısından getiren gümrük işlemine tabi olmadan Ülkemize ithal eden veya ithal etmeye teşebbüs eden bu suçun failidir. Bu suçu tüzel kişi işlemesi halinde güvenlik tedbirine başvurulur. Suç bir örgütün faaliyeti çerçevesinde veya 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde KMK 4.maddesinde belirtilen nitelikli haller uygulama alanı bulacaktır.

Kayseri Hırsızlık Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Yağma Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Zimmet Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri İrtikap Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri İnsan Öldürme Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Ağır Ceza Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak ceza davaları ve ağır ceza davalarında Kayseri İli, İlçeleri ve civar İller için yardımcı olmaktayız. Bu davalar spesifik davalar olup suç teşkil eden ikinci bir eylemde bulunulmamalıdır. Arayınız yardımcı olalım. Tlf: 0 530 162 10 97.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97