Ana Sayfa / Makale / Kayseri Develi Boşanma Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Develi Boşanma Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak aile hukuku alanında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu çerçevede müvekkillerimize boşanma, nafaka, velayet, soybağı, maddi – manevi tazminat, mal paylaşımı, ayrılık ve nişanlılık konularında müvekkillerimize yardım veriyoruz.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Kayseri Develi Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal

Kayseri Develi Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal

Çekişmeli boşanma; eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın fer’ileri olarak adlandırılan mal paylaşımı, velayet, vesayet, nafaka gibi konularda anlaşamaması halinde açılır. Taraflar bu konularda çekişerek kendilerinin haklı olduğunu ve kendi lehlerine karar verilmesini talep ederler. Anlaşmalı boşanmada her iki tarafında dava açması gerekirken, çekişmeli boşanma davasında yalnızca bir tarafın dava açması da yeterlidir.

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için kanunda belirtilen sebeplerin varlığı gerekmektedir. Bunlar; Özel Boşanma Sebepleri olan; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat, terk veya akıl sağlığıdır. Genel boşanma sebebi olarak ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) veya fiili ayrılık sebepleridir. Bu sebeplerden biri veya birkaçının varlığı halinde taraflardan birisi, karşı taraftan talep ettiği edimleri içeren dilekçeleriyle başvururlar. Çekişmeli boşanma davasının açılacağı yer eşlerin son olarak birlikte yaşadıkları bölge veya davacının ikametgâh bölgesindeki aile mahkemesidir. Çekişmeli boşanma davası taraflardan birisinin davadan vazgeçmesi, feragat etmeleri veya davacı tarafın davayı takip etmemesi halinde düşer.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, dava dosyasındaki delillerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi, iddialar, bilirkişi incelemeler gibi hususlar bakımından her somut olay nezdinden farklılılar gösterse de genellikle ortalama olarak sekiz (8) ila on sekiz (18) ay arasında sürmektedir. Yani bir buçuk (1.5) yıl civarında sonuçlanmaktadır. Bu sürelerin bir kısmı dilekçeleri aşamasının tamamlanması sürecinde geçmektedir. Dilekçeler tamamlandıktan sonra ön inceleme ve tahkikat aşamalarına geçilir. Bahsettiğimiz süreklilik derece mahkemesi olan aile mahkemesinde geçirilen sürelerdir. İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda taraflardan birisi Bölge Adliye Mahkemesine istinaf istemiyle başvurabilir. Bölge Adliye Mahkemesinde yaklaşık olarak en az 1 yıl beklenmesi gerekilebilir. Bu süre azamidir. Boşanma davasının Bölge Adliye Mahkemesinden iki yılda dönmesi de olasıdır. Bu süreler tamamen mahkemelerin iş yoğunluklarına göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla genel anlamda çekişmeli olarak görülen bir boşanma davasının neticelenmesi 2.5 yılı bulabilir. Ancak bu süreler kesin süreler değildir. Olayın özelliklerine göre bazı boşanma davaları daha kısa sürede de bitebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli delil tanık delilidir. Tanık; dava konusu uyuşmazlık konusunda bildiklerini, gördüklerini veya duyduklarını yani beş duyu organı vasıtasıyla tanık olduklarını mahkeme nezdinde hakime açıklayan kişidir. Duruşma gününde, mahkeme huzuruna çağırılan tanıklara öncelikle kimlik tespiti yaptırılır. Ardından tarafların ihtilaflı ve çekişmeli oldukları konular hakkında bildiklerini açıklamaları istenir. Hakim tanıklardan bizzat gözü ile gördüğü, kulağı ile duyduğu bilgileri aktarmasını ister. Yani tanık üçüncü bir kişi olamaz. Tanıklık yaptığı olaylar hakkında doğru ve dava konusu olayı aydınlatıcı bilgiler vermelidir. Zira yalan yere tanıklık kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir. Tanıklara sorulacak sorular konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Hakim dava konusu olayın aydınlatılması için neleri gerekli görürse onları sorabilir. Tanıklara soru sorabilme hakkı sadece hakimlere verilmiş değildir. Taraflar ve tarafların vekilleri de tanıklara olayın aydınlatılması için gereken ve diledikleri soruları sorabilirler. Bu sorular genellikle evlilik hayatının nasıl olduğu, eşlerin evlilik birliği içerisindeki hal ve tavırlarını aydınlatmaya yönelik sorulardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir?

Çekişmeli boşanma davalarının reddedilmesi birçok farklı sebepten ötürü olabilmektedir. Mahkemeler çekişmeli boşanma davalarında öncelikle usuli bir inceleme yaptıkları için dava dilekçesinde her hangi bir usuli eksiklik varsa çekişmeli boşanma davanın esasına hiç girilmeye gerek olmadan dava usulden reddedilir. Çekişmeli boşanma davası a.ılırken herhangi bir usuli eksiklik yapılmamışsa ve dilekçe kabul edilmişse hakim bu aşamda davanın esasına girerek esas yönünden bir inceleme yapacaktır. Boşanma davalarının reddedilmesinin en önemli sebebi, mahkeme tarafında dava konusu talep konusunda davacı tarafın her hangi bir menfaat elde edemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Bu tür durumlarda aile mahkemesi huzurunda açılmış olan çekişmeli boşanma davaları reddedilmektedir. Bu sebeplerden ötürü, çekişmeli boşanma davası açılmadan önce tarafların iddia ettikleri vakıaları kesin bir şekilde ispatlamaya elverişli delillerinin bulunması davanın lehlerine sonuçlanması bakımından elzemdir. Mahkeme dava açılırken boşanmaya sebep olarak gösterilen genel veya özel boşanma sebeplerinin aslında somut olayda oluşmadığını anlarsa bu durumda da çekişmeli boşanma davasını reddedebilir.

Eşlerden Birinin Boşanmak İstememesi Durumunda Ne Yapılır?

Çekişmeli boşanma davalarında davacı taraf boşanmak isterken, kendisine dava yöneltilmiş olan davalı taraf boşanmak istemeyebilmektedir. Bu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bir taraf boşanmak istemiyor diye sırf bu sebepten ötürü dava reddilemez. Taraflardan davalı olanın boşanmak istememesi son derece normaldir. Boşanmak isteyen taraf davayı açar, delillerini sunar varsa tanıklarını dinletir ve bu deliller neticesinde iddia ettiği vakıları ispatlayabilirse mahkeme tarafların boşanmasına karar verebilir. Zira dava davacı tarafın talebi üzerine açılmıştır. Zira ik, tarafında boşanmak istediği durumlarda dava anlaşmalı boşanma davası olarak görülürken, taraflardan birinin boşanmak istemediği davalar çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi durumunda hakim sadece bu sebeple davayı reddetmeyecektir ancak bu durum yargılama sürecinin olağandan daha fazla uzamasına sebep olabilecektir. Boşanmak istemeyen taraf bunu dilekçesinde belirtmelidir. Boşanmak istememe sebeplerini ve aslında genel ve özel boşanma sebeplerinin somut olayda oluşmadığı delillerle ispatlaması gerekir. Hakim olayın özeliklerini göz önünde bulundurarak haklı bulduğu taraf doğrultusunda bir karar verecektir.

BOŞANMADAN ÖNCE EŞLERDEN BİRİSİNİN EVDEN AYRILMASI SUÇ MUDUR ?

Boşanma süreçlerinde taraflardan birisinin evden ayrılması diğer eşin kusurlu harekeri sonucu gerçekleştiğinde hiç bir şekilde suç teşkil etmemektedir. Bu durum boşanma davasının seyrini olumlu veya olumsuz etkilememektedir. Eşlerden biri; diğer eşin kendisini aldatıyor olması, can güvenliğinin olmaması, mal güvenliğinin olmaması, onurun ve haysiyetinin sürekli olarak kırılması, diğer eşle aynı çatı altında  yaşamak kendisinden beklenmeyecek tüm durumlarda evden ayrılabilir ve evden ayrıldığı için kendisine herhangi bir suç isnad edilemez. Söz konusu durumların varlığı halinde eşlerden bunlara maruz kalan taraf müşterek konutu terk edebilir. Bunun sonucunda boşanma davası açabilir. Ancak evi geçerli bir sebebi olamadığı halde terk eden taraf hakim tarafından kusurlu bulunabilir. Kusurlu bulunan taraf, kusuru oranın bir tazminata mahkum edilebilir. Eşlerden birisinin evi terk etmede geçerli bir sebebinin olup olmadığı hususu hakim tarafından her somut olayın özellikleri dikkate alınarak kendi içinde değerlendirilecektir. Eşlerden birisinin kusur oranı kendisine yüklenilecek tazminatın miktarını belirler.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA KADININ HAKLARI NELERDİR ?

Çekişmeli boşanma davasını kadının veya erkeğin açmış olmasının bu konuda bir önemi yoktur. Bu durumda kadının hakları çekişmeli boşanma davasını kendisi açmış olsa da erkek açmış olsa da aynıdır. Kadının çekişmeli boşanma davası sonucunda; nafaka, velayet, maddi veya manevi tazminat, ziynet alacakları, mal paylaşımı, aile konutu şerhi gibi hakları vardır. Ancak bu haklarına ulaşabilmesi için haklılığının mahkeme tarafından kabul edilmesi de gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları denildiğinde ilk akla gelecek olan husus nafakadır. Nafaka iştirak ve yoksulluk nafakası olarak da ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında eşlerden birisi kötü niyetli olabilmektedir. Boşanma sonucunda meydana gelebilecek icra takiplerini sonuçsuz bırakabilmek adına aile konutunu başkasına devrettikleri görülmektedir. Bu sebeple de kadına aile konutuna şerh koyabilme imkanı kanunen sağlanmıştır. Çekişmeli boşanma davasında kadın eşine ait olan konuta veya müştereken kullanılan aile konutuna şerh konulabilir. Kadının aynı zamanda müşterek çocuğun velayetinin kendisinde kalmasını istemek hakkı da vardır. Kadının aynı zamanda düğünde takılmış bulunan ziynet eşyalarının da kendisinde kalmasını isteme hakkı vardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR ? 

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşarak anlaşmaya varmaları halinde açılır. Ancak eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olmaları boşanmaları sonucunu doğurmaz. Hakim yine dava konusu olayı her yönden inceleyecek ve tarafların taleplerinin haklılığını değerlendirecektir. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir.

“ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. ” Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

ANLAŞMALI BOŞANMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR ? 

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen taraf da dilekçesiyle aile mahkemesine başvurmalıdır. Dilekçe hazırlandıktan sonra anlaşmalı boşanabilmek için tarafların mahkemeye sunması gereken bazı evrakların bulunması gereklidir. Bunlar: tarafların kimlik belegeleri, harç ücretinin ve masraflarının ödenmesi, mal paylaşımını ve devir işlemlerini gösteren evraklar, çocukların kimlik belgeleri, anlaşma protokolü, protokole konu araç ruhsatı, varsa ev tapusu gibi belgeler gereklidir. Boşanma davasını açan davacının dilekçesine karşılık davalı da , davayı ve boşanma protokolü kabul ettiğine dair bir beyanda bulunabilir. Dava dilekçesinin eki olarak bir protokol sunulmalıdır. Bu protokolde, müşterek çocukların velayeti, çocukla şahsi münasebet kurulması konusu, nafaka talebi varsa nafaka miktarı, maddi ve manevi tazminat ve son olarak da mal paylaşımına yönelik olarak tarafların beyanlarının bulunması gerekmektedir. Tüm gerekli bilgi, belge ve evraklar tamamlandığında aile mahkemesince tarafların boşanmasına karar verilebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA HEMEN BOŞANILIR MI ? 

Adalet Bakanlığı tarafından tek celsede bitirilmesi gereken anlaşmalı boşanma davalarında davanın sonuçlanma süresi 40 gün olarak belirlenmiştir. Ancak anlaşmalı boşanma davaları için kesin bir süre söylemek yine de mümkün değildir. Bunun sebebi ise davanın açıldığı aile mahkemesinin iş yüküne göre boşanmanın gerçekleşme süresinin değişiklik göstermesidir. Bu durum somut olayın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.  Boşanma kararı feragat halinde bir günde kesinleşir. Boşanma kararının nüfus kayıtlarına geçmesi ise ortalama olarak yedi gündür. Tarafların, müşterek çocuğun velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda tam olarak anlaşmış olması yeterli değildir. Aynı zamanda hakimin bu konuda ikna olması da gerekmektedir. Ayrıca tarafların anlaşmalı boşanmaya başvurabilmeleri için en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA MASRAFLARI KİM ÖDER ? 

Anlaşmalı boşanma davasında masrafları kimin ödeyeceği konusunda tarafların fikir birliğine varmış olması gerekir. Anlaşmalı boşanmada mahkeme masrafları ve varsa vekalet ücretini kimin ödeyeceği konusunda taraflar anlaşmaya varmış olması gerekir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma sonucu oluşacak masraflar taraflar arasındaki anlaşmaya göre ödenir. Bu anlaşma neticesinde masrafların tamamını bir taraf ödeyebileceği gibi iki tarafın birlikte ödemesi de mümkündür. Masrafların tamamının bir tarafın kendi üzerine alması da görülebilecek durumlar arasındadır.

Kayseri Develi Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma, nafaka, velayet, soybağı, maddi – manevi tazminat, mal paylaşımı, ayrılık ve nişanlılık konularında yaşamış olduğunuz problem ve uyuşmazlıkların çözümü için Develi Boşanma Avukatı | Öcal Hukuk Bürosu avukatlarına danışarak yardım alabilirsiniz.

Günümüz toplumsal hayatının temeli olan ailenin önemi ve işlevi herkes tarafından bilinmektedir. Doğduğu anda kendisini aile içinde bulan bir kimse belirli bir olgunluğa ve yaşa ulaştıktan sonra bir başka kimse ile evlenir. İşte gerek bu evlilik süreci gerekse sonrasında arzu edilmese de bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu noktada ortaya çıkan sorunlar, anlaşmazlıklar hem psikolojik hem hukuksal yönden özenle takip edilerek, doğru şekilde yönetilmeli, tarafların haklarının tam olarak korunması sağlanarak başarılı ve etkin bir şekilde çözülmelidir.

Aile Hukukundan Doğan Dava Çeşitleri

Aşağıda sayılmış olan davalarda Aile Mahkemeleri görevli olup Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakmakla görevlidir.

Boşanma Davası:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: Şartları, Protokolü, Dilekçesi
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Çekişmeli (Anlaşmasız) Boşanma
 • Zina Sebebiyle Boşanma Davası: Şartları, Deliller, Tazminat, Dilekçesi
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma
 • Terk Sebebiyle Boşanma
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma
 • Evlilik Birliğinin Temelinde Sarsılmış Olması Sebebiyle Boşanma
 • Ortak Hayatın Katlanılamaz Hale Gelmiş Olması Sebebiyle Boşanma

Mal Paylaşımı Davası:

 • Mal Rejiminin İptali
 • Değer Artış Payından Kaynaklanan Alacak Davası
 • Katılma Alacağı Davası
 • Aile Konutuna Şerh Koyulması
 • Aile Mallarının Korunması
 • Sağ Kalan Eşe Aile Konutunda İntifa Hakkı Tanınması

Ayrılık Davası:

Velayet Davası:

 • Velayetin Değiştirilmesi Davası
 • Velayetin Kaldırılması Davası
 • Velayetin Düzeltilmesi Davası

Maddi Manevi Tazminat Davası:

 • Boşanma Davalarında Manevi Tazminat: Şartları, Hesaplaması
 • Boşanma Davalarında Maddi Tazminat: Şartları, Hesaplaması

Nafaka Davası:

 • Yardım Nafakası Bağlanması
 • İştirak Nafakası Bağlanması
 • Yoksulluk Nafakası Bağlanması
 • Önlem Nafakası Bağlanması
 • Nafaka Miktarının Değiştirilmesi Davası
 • Nafaka Artırım Davası

Soybağı İle İlgili Davalar:

 • Soybağının Reddi Davası
 • Babalık Davası
 • Evlat Edinme Davası
 • Evlatlık Bağının Kaldırılması Davası
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Nişanlılık İle İlgili Davalar:

 • Nişan Bozulması Davası
 • Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi Davası
 • Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat Davası

Kayseri Boşanma Avukatları Kimlerdir ?

Kayseri Boşanma Avukatları, Kayseri Barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar boşanma davaları olan avukatlardır.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Davayı Nasıl Etkiler?

Çekişmeli boşanma davasında tarafların karşılıklı iddiaları mevcuttur. Bu iddiaların mahkeme önünde açık ve net bir şekilde ortaya konulması veya ispatlanması açısından avukat önem arzetmektedir. Aksi takdirde hukuk muhakemeleri kanununun sert usül ve kuralları çerçevesinde hak kaybı yaşanması muhtemeldir. Kişiler haklı oldukları davalarda haksız duruma düşebilir. Bunun önlenmesi için kesinlikle bir avukattan destek alınmalıdır.

Boşanma Avukatı Ne Kadar Ücret Alır ?

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından yıllık olarak avukatlık asgari ücret tarifesi belirlenmektedir. Bu çerçevede asgari ücret tarifesinin altında olmamak kaydıyla avukatla anlaşma yapılabilir. Bununla birlikte yapılan işin zorluğu, verilen emek ve harcanan zaman çerçevesinde ayrıca ücretlendirilmesi mümkündür.

Boşanmada Devlet Avukat Veriyor mu?

Kişilerin mali olarak hayatını devam ettiremez ve bir avukatla anlaşmasının ekonomik açıdan mümkün olmadığının belgeli olarak ispatı halinde bulunulan yerin barosundan adli yardım sistemi çerçevesinde avukat talep edilebilir.

Kayseri Develi Boşanma Avukatı Neler Yapar?

Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi için ve bununla birlikte tarafların edindikleri malların paylaştırılması ile maddi ve manevi tazminat taleplerinin hükme bağlanması için açılması gereken davalarda avukat taraflara hukuki yardım sağlamaktadır.

Boşanmak için Avukat Tutmak Şart mıdır ?

Boşanma davalarında her ne kadar dava şartı olarak avukat bulunmasa da bir avukatla çalışmak tarafa orta ve uzun vadede fayda sağlayacaktır. Aksi takdirde hak kayıplarının gerçekleşmesi sözkonusu olabilir, sonuç olarak kişiler avukat tutmadan da kendileri dava açabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var mıdır ?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların ortaya koymuş oldukları protokol boşanma, mal rejimi, velayet, nafaka ve maddi manevi tazminat konularına ilişkin adeta bir anayasa olacağı için bu protokolün tarafların bir hak kaybı yaşamaması için bir avukat eliyle düzenlenmesi tavsiye edilir.

En Kısa Sürede Boşanma Nasıl Olur?

Bir yılı aşkın evliliklerde tarafların boşanmak istemeleri halinde anlaşmalı olarak bir protokol çerçevesinde boşanmaları mümkündür, en hızlı şekilde boşanma anlaşmalı boşanma çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Ceyhun ÖCAL, Boşanma Davaları ve Anlaşmalı-Çekişmeli Boşanma Davalarında tecrübesi ve hukuk bürosu ile Kayseri İli ve Develi İlçesinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Dilekçe hazırlanması, etkin savunma için mutlaka Avukatlık büromuza bekleriz.

Kayseri Develi Boşanma Avukatı Ceyhun ÖCAL. Tlf: 0 530 162 10 97

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97