Ana Sayfa / Makale / Kayseri Rüşvet, Zimmet ve İrtikap Suçları Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Rüşvet, Zimmet ve İrtikap Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 247.maddesinde Zimmet suçu; dördüncü kısım Millete ve Devlete karşı suçlar ve son hükümler başlığı altında, birinci bölüm olarak Kamu İdaresi’nin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kayseri Rüşvet, Zimmet ve İrtikap Suçları Avukatı

Kayseri Rüşvet, Zimmet ve İrtikap Suçları Avukatı

Zimmet suçu; Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranında artırılır. Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra, iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranına kadar indirilebilir hükmü mevcuttur.

Zimmet suçunda;5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz etkin pişmanlık hükmünü ayrı madde olarak düzenlemiştir. Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın 2/3’i indirilir. Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın ½’si indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın 1/3’ü indirilir.

Zimmet suçunda daha az cezayı gerektiren hal olarak karşımıza çıkan madde ayrıca hüküm altına alınmıştır. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza 1/3’den ½’ye indirilir.

Rüşvet Suçu ve Cezası Nedir?

Rüşvet suçu kamu görevlisi ile diğer bir kişi arasında gerçekleşen ve kamu görevlisinin yapması gereken gerekliliklerini daha hızlı yapması için veya görevinin gerekliliklerini yapmaması için belli bir menfaat karşılığında verilen maddi veya manevi unsurlardır. Bu işlem gerçekleştiğinde ise Türk Ceza Kanunu’nda millete ve devlete karşı işlenen bir suç olarak geçmekte ve kişi hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Cezalar ise durumun gelişimine göre birçok şekilde öne çıkmaktadır.

Rüşvet Suçunun Unsurları Nelerdir?

Rüşvet suçu unsuru bir suçun suç olması için taşıması gereken şartlara denmektedir. Rüşvet suçuna karışmak ve bu suçtan ceza almak için ise bir fiil, kamu görevlisine veya kamu görevlisinin gösterdiği başka birine para, mevki kullanma veya herhangi bir istek ile istenilen şeyin yapılması rüşvet olarak geçmektedir. Veya rüşvet karşılığı kamu görevlisinin görevini gereğine uygun şekilde yapılmaması veya aracı kullanarak menfaat teminde bulunmak da rüşvet suçunun unsurlarından biri olmaktadır.

Rüşvet suçunun unsuru olması için işlenen suçun bir kamu görevlisinden birinin olması gerekmektedir. Yani verilen rüşvet kamu memuruna değil de orada çalışan bir çaycıya verilirse rüşvet suçu bu gibi durumlarda var olmamaktadır.

İRTİKAP SUÇU VE CEZASI

Bu başlıkta, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 250’nci maddesinde düzenlenen irtikap suçu özet olarak incelenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında “icbar suretiyle irtikap” suçunu, ikinci fıkrasında “ikna suretiyle irtikap” suçunu, üçüncü fıkrasında “kişinin hatasından yararlanılarak işlenen irtikap” suçunu düzenlemiştir. Dördüncü fıkrada ise irtikap edilen menfaatin değerini veya mağdurun ekonomik durumunu indirim nedeni saymıştır.

İrtikap Nedir?

Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmeye irtikap denir. İrtikap etmek ne demek sorusunun cevabı şu şekildedir: Kamu gücü kullanma yetkisi bulunan bir kişinin kamu gücünü kullanarak kendi menfaatine olacak şekilde karşıdaki kişiyi zorda bırakarak iş ve eylemlerde bulunmasıdır.

İrtikap Ne Demek?

Madde 250;

  1. (Değişik: 2/7/2012-6352/86 md.) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.
  2. Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  3. İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  4. (Ek: 2/7/2012-6352/86 md.) İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

 

SUÇUN ÖZELLİKLERİ

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ

İrtikap – TCK 250 kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen bir suçtur ve şikayete tabi değildir. Suç şüphesinden haberdar olan yetkili makamlar herhangi bir şikayete tabi olmaksızın gerekli soruşturma ve kovuşturma işlemlerini re’sen yapabilirler. Bu suçun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Kayseri Rüşvet Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri Zimmet Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL, Kayseri İrtikap Suçları Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak ceza davaları ve ağır ceza davalarında Kayseri İli ve Civar İller için yardımcı olmaktayız. Bu davalar spesifik davalar olup suç teşkil eden ikinci bir eylemde bulunulmamalıdır. Mutlaka bir özel avukat yardımına başvurulmalıdır. Suçların unsurları kolay ayırt edilemeyen, bilirkişilik kurumuna mutlaka başvurulması gereken suçlardır.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97