Ana Sayfa / Makale / Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku

 

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku; Boşanma süreci, evlilik birliğini idame ettiremeyen eşlerin, boşanma kararı almasıyla başlar. Bu süreç; anlaşmalı boşanma davalarında görüldüğü gibi kısa zamanda netice verir nitelikte olabileceği gibi çekişmeli boşanma davalarında görüldüğü üzere oldukça uzun bir sürece de mal olabilir. Oldukça meşakkatli ve stresli biçimde tezahür eden boşanma sürecini hukuka uygun bir şekilde yürütmek ve olabildiğince az bir tahribat ile tamamlamak için profesyonel bir hukuki destek almak oldukça isabetli olacaktır. Kayseri boşanma avukatı olarak müvekkillerine en muntazam hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan Avukat Ceyhun Öcal, boşanma sürecine giren ve bu süreci yargıya taşımak isteyen eşlere hukuki rehberlik sağlar.

Kayseri Boşanma Avukatı

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku

Boşanma süreci niteliğine göre anlaşmalı ve çekişmeli yargı olarak iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar, boşanmanın tüm hususlarında mutabık kalmış ve çekişmeye düştüğü herhangi bir konu kalmamıştır. Çekişmeli boşanma davlarında ise taraflar belirli konularda anlaşmakta belirli konularda ihtilafa düşmekte veya boşanmanın tüm hususlarında çekişme yaşamaktadır. Bu nedenle denilebilir ki; çekişmeli boşanma davasının süresi, eşler arasındaki uyuşmazlıkların sayısı ile doğru orantılıdır. Her iki boşanma davası türünde de alanında yetkin Kayseri boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek, dava süresinin kısalmasına ve eşler açısından rahat biçimde tamamlanmasına vesile olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla daha kısa zamanda neticelenir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın ekonomik ve harici sonuçlarında uzlaştıkları için dava kısa zamanda sonuç verir. Ancak anlaşmalı boşanabilmek için bazı şartların karşılanıyor olması lazım gelir. Bu şartlar;

 • Taraflar en az bir yıl evli kalmalıdır.
 • Evlilik birliği temelden sarsılmalıdır.
 • Evlilikten beklenen yararın kalmamış olması gerekir.
 • Tarafların, boşanmanın sonucunda doğan mali konularda ve ortak çocukların velayet noktasında mutabık kaldığını düzenleyen ve eşlerce imzalanmış anlaşmalı boşanma protokolünün var olması gerekir.
 • Taraflar boşanma davasını beraber açmalı veya bir eşin açtığı dava muhatabınca kabul edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında en önemli aşama, protokolün hazırlanması ve düzenlenmesi aşamasıdır. Protokolün eksiksiz ve muntazam biçimde düzenlenmesi, ileride yaşanacak hak ve menfaat kayıplarının önüne geçecektir. Bu nedenle protokolün, deneyim sahibi bir Kayseri boşanma avukatı nezaretinde hazırlanması kişinin yararına olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik birliğini boşanma ile sonlandırmak isteyen eşler, boşanmanın sonuçlarında mutabık kalamayabilir. Söz gelimi; evlilikten doğan hak ve alacaklar konusunda, nafakaya ilişkin hususlarda, çocuklara dair konularda ve tazminat gibi mali noktalarda ihtilafa düşebilirler. Bu ve benzer ihtilaf hallerinde, boşanma davası, çekişmeli boşanma davası biçiminde tezahür eder.

 • Çelişmeli boşanma süreci oldukça yıpratıcı etkileri olan ve kişilerin psikolojik açıdan sıkıntılar yaşadığı bir süreçtir. Bu süreçte, boşanmak isteyen eşler arasındaki iletişim oldukça zayıftır. Bu durum, süreci daha da katlanılmaz kılar. Bu bakımdan, sürecin daha az yıpratıcı etkilerle tamamlanması adına hukuk uzmanı ile hareket etmek ve Aile Hukuku’na hakim profesyonel bir Kayseri boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek oldukça yararlı olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasına gerekçe gösterilebilecek yasaca ifade edilmiş özel boşanma nedenleri şu şekilde ifade edilir:

 • Zina
 • Terk
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme
 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış
 • Akıl Hastalığı

Boşanmanın Mali Sonuçları

TMK, taraflara, mal rejimini aralarında yapacakları bir sözleşmeyle belirleme hakkı tanımaktadır. Bu bakımda, yasada düzenlenen hükümlerle bağlı kalınmak koşuluyla eşler belirledikleri mal rejimine tabi olabilir veya değiştirebilirler. Taraflar aralarında mal rejimi ile ilgili herhangi bir sözleşme düzenlememişlerse bu durumda yasaca kabul edilen rejim yani edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusu olacaktır.

Boşanmayla birlikte bireylere yüklenen birtakım mali sonuçlar vardır. Söz konusu mali sonuçlar üç başlık altında incelenir. Bu başlıklar:

 • Nafaka
 • Maddi ve Manevi Tazminatlar
 • Mal Rejimi Tasfiyesi

Nafaka

 • Yoksulluk Nafakası

Taraflardan, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş, kusuru karşı taraftan daha ağır olmaması kaydıyla hayatını idame ettirmesi için gereken mali desteği karşı taraftan süresi olarak talep edebilir. Nafaka ödemekle yükümlü kişinin kusursuz olması hali, nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir hal değildir.

 • İştirak Nafakası

Boşanan eşlerin çocuklarına karşı sorumluluğu devam eder. Çocukların bakımı ve eğitimi için yapılacak harcamalara her iki tarafında katılması gerekir. Velayet hakkının kendisine bırakılmadığı eşin, çocuğa dair giderlere mali gücü oranında katılması mecburidir.

Tazminat

Boşanma nedeniyle mevcut yahut gelecekteki menfaati zarar gören ve karşı taraftan daha az kusurlu olan eş, kusurlu eşten maddi tazminat talep edebilir. Boşanmaya neden olan haller sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, kusuru olan eşten manevi tazminat talep edebilir.

Mal Rejimi Tasfiyesi

Mal rejimi, taraflardan birinin yaşamını yitirmesi ya da boşanma nedeniyle sonlanır. TMK üzere kabul edilen mal rejimine göre her iki tarafın da sahip olduğu mallar ikiye ayrılır. Bunlar; edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak adlandırılır. Edinilmiş mallar, her iki tarafın, evlilik birliği süresince edindiği mal varlıklarıdır. Edinilmiş mallar genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

 • Kişinin çalışmasına karşılık sahip olduğu edinimler,
 • Kişinin, sosyal güvenlik yahut sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının ya da personele yardım maksadıyla kurulan sandık ve sairlerinin gerçekleştirdiği ödemeler,
 • Kişinin çalışma gücündeki kaybı sebebiyle ödenen tazminatlar,
 • Kişiye ait kişisel mallardan edinilen gelirler,

Edinilmiş malları olarak kabul edilebilen değerlerdir.

 • Kişisel mallar ise:
 • Taraflardan birinin sadece kişisel kullanımına yarayan eşyalar,
 • Mal rejiminin başlangıcı esnasında taraflardan birine ait olan ya da bir tarafın sonradan miras ile veya herhangi bir biçimde karşılıksız kazanmayla edindiği mal varlığı değerleri,
 • Kişiye ait manevi tazminat alacakları,

Kişisel mallar olarak kabul edilen mallardır.

 • Boşanmanın mali sonuçlarında herhangi bir hak kaybına uğramamak ve mevcut veya gelecekteki menfaatlerden mahrum kalmamak adına emsal davalarla tecrübesini artırmış uzman bir Kayseri Boşanma Avukatı ile iletişim sağlamak ve hukuki danışmanlık almak kişinin lehine olacaktır.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı hallerde davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bakacaktır. Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise davacı veya davalının adresinin bulunduğu veya eşlerin son altı ay süre ile birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Boşanma davaları, eşlerin birbirileriyle mutabık kalıp kalmamalarına göre anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülür. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürmekte olup bir ila üç ay arasında neticelenir. Çekişmeli boşanma davasıysa birçok parametreye bağlı olarak farklı sürelerde neticelenir. Boşanma davlarında süreye etki eden en önemli hususlardan birisi de boşanma avukatıdır. Kayseri boşanma avukatı noktasında hukuki danışmanlık sağlayan Avukat Ceyhun Öcal, eşlere, gerekli hukuki ve usuli esasları ifade etmekte ve yasal hakların korunarak davanın kısa zamanda neticelenmesi için oldukça titiz biçimde hizmet sunmaktadır.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 

Avukat Ceyhun Öcal - Kayseri Avukat

Avukat Ceyhun Öcal
Mevlana Mah. Barış Manço. Cad. Özbaş Apt. No.19/7 (Kat.3 Adliye Yanı) Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 530 162 10 97

Mail: ceyhun602@gmail.com

 

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi – Cuma : 08:00 – 18:00
Cumaretesi: 09:00 – 16:00
Pazar: Kapalı